Otevřený dopis organizátorům a organizátorkám pražského Festivalu spisovatelů

OLLOVE se připojuje k dalším organizacím, které protestují proti tomu, aby představitelka trans exkluzivního radikálního feminismu Germaine Greer dostávala prostor na Festivalu spisovatelů, který proběhne 16. až 20. října v Praze. Autorka má sice své místo v historii feminismu a její kniha Eunuška z roku 1970 je dodnes jedním z nejpopulárnějších feministických textů. Zároveň ale toto dílo nese de facto všechny znaky problémů, které autorčino veřejné vystupování i texty provází dodnes: generalizaci o myšlení a jednání žen, kritiku různých způsobů revolty bez navržených alternativ a bezděčné se opírání o předsudky. V poslední dekádě svého působení navíc opírá své argumenty o homofobii, transfobii, ba dokonce i o misogynii. Často tak například snižuje vážnost znásilnění pokud při něm nedochází k bití oběti, svatby s dětmi a ženskou obřízku obhajuje kulturními tradicemi, v neposlední řadě útočí na trans ženy popíráním jejich genderové identity. Řadí se tak do tzv. TERF neboli trans exkluzivního radikálního feminismu, který nezahrnuje trans osoby.


Myslíme, že člověk, který takto opakovaně vystupuje na veřejných platformách a v médiích a ve své argumentaci se opírá o předsudky, homofobii a transfobii si nezaslouží další prostor pro zviditelnění svých radikálních hostilních názorů. Každé pronesené slovo má dopad, slova pronesená na veřejném fóru, jakým je festival spisovatelů, mají dopad na lidské životy. Odmítáme a odsuzujeme fundamentalistické postoje TERF a připojujeme se k otevřenému dopisu:My, níže podepsané*ní, odsuzujeme pozvání Germaine Greer na Festival spisovatelů Praha a vyzýváme naše členky, členy a podporovatele k bojkotu této události.


Trans lidé v České republice musí čelit jedněm z nejstriktnějších zákonů v rámci Evropské Unie. České země porušují lidská práva a (osobnostní) integritu trans osob na několika rovinách, od chirurgických zákroků, přes povinnou sterilizaci až po nerovnost v oblasti uzavírání sňatků. Česko je z hlediska well-beingu trans lidí zemí jednoznačně hostilní.


Další nerovnosti se vyskytují v oblasti poskytování zdravotní péče, v přístupu ke vzdělání či bydlení. Toto utlačování má přímý dopad na život trans lidí. Není proto divu, že čísla výskytu sebepoškozování nebo dokonce pokusů o sebevraždu jsou u trans osob tak vysoká.


V souladu s tímto lokálně daným kontextem oprese a nerovnosti Festival spisovatelů Praha vyzval k účasti jednu z předních světových transfobních osobností. Germaine Greer ve svých dílech a v mnoha vysíláních opakovaně zamítá právo na genderovou identitu a o trans ženách hovoří jako o „pomýlených mužích“.


Jako skupiny angažované v inklusivním feminismu odsuzujeme a odmítáme fundamentalistické ideje tzv. Trans exkluzivního radikálního feminismu. Tato ideologie není jen pouhým nepřátelským postojem k trans lidem, ale předpokládá eliminující scénář oddělený od našich současných materiálních podmínek. Věříme, že právě tato materiální realita je pole, na kterém inkluzivní feminismus potřebuje být vybojován.


V tomto kontextu pozvání Germaine Greer legitimizuje TERF ideologii a je přímou výzvou pro trans osoby, feministky a feministy a všechny, kdo touží po progresivní, inkluzivní a anti-kapitalistické politice. Praha i Česká republika se potřebují postavit proti všem formám transfobie a esencialistického feminismu.


(Translated from the English original by Ondřej Moučka)


Butterfly – Youth activism group, Central European Feminist School, Diera do sveta (Slovakia), Feministická banda (Slovakia), Košice Pride, Labour International, Ollove, Povstanie pokračuje (Slovakia), Prague Pride, Prizma (Košice, Slovakia), Saplinq, o. z. (Košice, Slovakia), Sdruženy, Socialistická Alternativa Boudoucnost, SocSol, Spolek Charlie, Transfúzia (Slovakia), Trans*parent, PROUD


ENG:


We, the undersigned, condemn the invitation and visit of Germaine Greer to the Prague Writers Festival and call upon our members and supporters to boycott this event.


Trans people in the Czech Republic face some of the most stringent laws in the European Union. The Czech state infringes the human rights and personal integrity of transpeople in multiple ways from surgical intervention to compulsory sterilisation to ‚un’equal marriage. The Czech state is clearly hostile to the well being of transpeople.


Additionally there are structural inequalities in access to healthcare, education and housing. This oppression has a direct impact on the lives of transpeople. It is little wonder that the figures for self harm and attempted suicide are so high.


It is in this local context of oppression and inequality that the Prague Writers Festival have chosen to invite one of the leading transphobes in the world. Greer, in her writing and in numerous broadcasts has dismissed the right to a gender identity and referred to transwomen as ‚delusional men‘.


As groups committed to an inclusive feminism we condemn and vow to resist the fundamentalist ideas of Trans Exclusionary Radical Feminism. This ideology is not simply hostile to transpeople but it posits an eliminationary scenario detached from our present material conditions. We believe it is this material reality is the field on which an inclusive feminism needs to be fought.


In this context the invitation to Greer legitimises TERF ideology and is a direct challenge to transpeople, feminists and all those who desire a progressive, inclusive anti-capitalist politics. Prague and the Czech Republic needs to stand up to all forms of transphobia and essentialist feminism.


Butterfly – Youth activism group, Central European Feminist School, Diera do sveta (Slovakia), Feministická banda (Slovakia), Košice Pride, Labour International, Ollove, Povstanie pokračuje (Slovakia), Prague Pride, Prizma (Košice, Slovakia), Saplinq, o. z. (Košice, Slovakia), Sdruženy, Socialistická Alternativa Boudoucnost, SocSol, Spolek Charlie, Transfúzia (Slovakia), Trans*parent, PROUD


Komentář Heleny Zikmundové k vystoupení Germain Greer.